🔸ساکنان ملک اعظم
#شهید_هفته
💠شهید حاج قاسم سلیمانی

خواهران و برادران مجاهدم در این عالم ای کسانی که سرهای خود را برای خداوندعاریه داده اید و جان ها را بر کف دست گرفته و در بازار عشقبازی به سوق فروش آمده اید عنایت کنید: جمهوری اسلامی مرکز اسلام وتشیّع است.امروزقرارگاه حسین بن علی ایران است. بدانید جمهوری اسلامی حرم است واین حرم اگرماند دیگر حرم ها می مانند.اگر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی ماند ،نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمّدی(ص)
🔻وصیت نامه
──┅─🍃🌸🍃─┅──

وصیتنامه شهید سلیمانی
برچسب گذاری شده در: