وصیتنامه شهید سلیمانی

وصیتنامه شهید سلیمانی

?ساکنان ملک اعظم
?شهید حاج قاسم سلیمانی
جمهوری اسلامی مرکز اسلام وتشیّع است.امروزقرارگاه حسین بن علی ایران است. بدانید جمهوری اسلامی حرم است واین حرم اگرماند دیگر حرم ها می مانند.اگر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی ماند ،نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمّدی(ص)
?وصیت نامه
──┅─???─┅──