مراسمات دعای ندبه ،حلقات معرفتی وفوتسال بهمن ماه1398

مراسمات دعای ندبه ،حلقات معرفتی وفوتسال بهمن ماه1398

برگزاری مراسم دعای ندبه به همراه حلقات معرفتی و برنامه تفریحی فوتسال
کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی
مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)
محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز

مراسمات دعای ندبه،حلقات معرفتی و فوتسال دی ماه1398

مراسمات دعای ندبه،حلقات معرفتی و فوتسال دی ماه1398

? برگزاری مراسم دعای ندبه به همراه حلقات معرفتی و برنامه تفریحی فوتسال
?کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
?کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی
?مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)
?محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز

مراسمات هیئت هفتگی بهمن ماه 1398

مراسمات هیئت هفتگی بهمن ماه 1398

برگزاری مراسم هیئت هفتگی کانون های تربیتی بهمن 1398

کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی
مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)
محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز

مراسمات هیئت هفتگی دی ماه1398

مراسمات هیئت هفتگی دی ماه1398

مراسمات هیئت هفتگی دی ماه1398

? برگزاری مراسم دعای ندبه به همراه برنامه تفریحی فوتسال و حلقات معرفتی.
?کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
?کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی
?مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)
?محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز

مراسمات دعای ندبه،حلقات معرفتی وفوتسال آذرماه1398

مراسمات دعای ندبه،حلقات معرفتی وفوتسال آذرماه1398

? برگزاری مراسم دعای ندبه به همراه حلقات معرفتی و برنامه تفریحی فوتسال
?کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
?کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی
?مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)
?محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز