مراسمات دعای ندبه ،حلقات معرفتی وفوتسال بهمن ماه1398

مراسمات دعای ندبه ،حلقات معرفتی وفوتسال بهمن ماه1398

برگزاری مراسم دعای ندبه به همراه حلقات معرفتی و برنامه تفریحی فوتسال
کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی
مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)
محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز

مراسمات دعای ندبه،حلقات معرفتی و فوتسال دی ماه1398

مراسمات دعای ندبه،حلقات معرفتی و فوتسال دی ماه1398

? برگزاری مراسم دعای ندبه به همراه حلقات معرفتی و برنامه تفریحی فوتسال
?کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
?کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی
?مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)
?محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز

مراسمات دعای ندبه،حلقات معرفتی وفوتسال آذرماه1398

مراسمات دعای ندبه،حلقات معرفتی وفوتسال آذرماه1398

? برگزاری مراسم دعای ندبه به همراه حلقات معرفتی و برنامه تفریحی فوتسال
?کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
?کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی
?مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)
?محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز

مراسمات دعای ندبه ،حلقات معرفتی وفوتسال آبان ماه1398

مراسمات دعای ندبه ،حلقات معرفتی وفوتسال آبان ماه1398

? برگزاری مراسم دعای ندبه به همراه حلقات معرفتی و برنامه تفریحی فوتسال
?کانون فرهنگی تربیتی عشاق الرضا(ع)
?کانون فرهنگی تربیتی نورالهدی
?مجموعه فرهنگی دینی جوادالائمه(ع)
?محفل نوجوانان و جوانان انقلابی غرب استان البرز