|تلاش وانگیزه دستاورد هدف عالی|

|تلاش وانگیزه دستاورد هدف عالی|

|تلاش و انگیزه دستاورد هدف عالی| نمونه دیگری از خصوصیات رفتاری که با تغییر نگرش ها و هدف تغییر می کند به شدت به آن نیازمند هستیم روحیه تلاش و جهاد استیعنی داشتن انگیزه های قوی برای حرکت کردن در

|امید حاصل هدف متعالی|

|امید حاصل هدف متعالی|

وقتی به واسطه افزایش سطح معرفت هدف آدمی اصلاح شود،روحیات خود به خود تغییر می کنند!!!همین که انسان خودش را شناخت و جایگاه خود را در عالم دانست،مجموعه ای از صفات در درونش شکل میگیرد.یکی از ارکان پیشرفت ((امید))استانسان های